Parvekekuva-arvonnan säännöt

1. JÄR­JES­TÄ­JÄ
Parveke.fi -sivuston ylläpito

2. KILPAILU
Parveke.fi jär­jes­tää parvekekuva-arvonnan, jo­hon osal­lis­tu­taan lä­het­tä­mäl­lä enin­tään kol­me (3) kuvaa omas­ta kesäisestä parvekkeesta. Kil­pai­luun lä­he­tet­tä­viä ku­via voi­daan hyö­dyn­tää Parveke.fi -sivuston mark­ki­noin­nis­sa ver­kos­sa ja muis­sa ka­na­vis­sa.

3. KIL­PAI­LUAI­KA
Kilpailu on käyn­nis­sä 1.6. – 30.6.2020.

4. OSAL­LIS­TU­MIS­KEL­POI­SUUS
Kil­pai­luun voi­vat osal­lis­tua kaik­ki Suo­mes­sa asu­vat luon­nol­li­set täy­si-ikäi­set
hen­ki­löt. Osal­lis­tu­jien antamat yh­teys­tie­dot ke­rä­tään arvontaa kos­ke­vaa vies­tin­tää se­kä mah­dol­li­sia mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­tä var­ten.

5. OSAL­LIS­TU­MI­NEN
Arvontaan osal­lis­tu­taan lähettämällä sähköpostitse kuva omasta parvekkeesta osoitteeseen parveke@parveke.fi. Osal­lis­tu­jat antavat sähköpostitse pyy­de­tyt tie­dot ja liit­tä­vät mu­kaan enin­tään kol­me (3) va­lo­ku­vaa omas­ta parvekkeestaan. Lä­het­tä­mäl­lä sähköpostilla va­lo­ku­van osal­lis­tu­ja hy­väk­syy nä­mä kil­pai­lu­sään­nöt.

6. PAL­KIN­NOT
Kaik­kien arvontaan osal­lis­tu­nei­den kes­ken ar­vo­taan 2 kpl 50 euron lahjakortteja Vilikkan verkkokauppaan. 

7. HEN­KI­LÖ­TIE­TO­JEN KÄ­SIT­TE­LY
Osal­lis­tu­jan lä­het­tä­mät tie­dot tal­len­ne­taan asiakasre­kis­te­riin, ja nii­tä voi­daan käyt­tää mark­ki­noin­tiin. Osal­lis­tu­mi­sen yh­tey­des­sä an­net­tu­ja hen­ki­lö­tie­to­ja kä­si­tel­lään hen­ki­lö­tie­to­lain mu­kai­ses­ti.

Kil­pai­lua­jan um­peu­dut­tua voit­ta­jil­le il­moi­te­taan voitosta sähköpostitse. Ar­von­nas­sa voit­ta­neen hen­ki­löiden ni­met ja paik­ka­kun­nat voi­daan jul­kais­ta Parveke.fi -sivustolla ja/tai so­siaa­li­sen me­dian ka­na­vis­sa.

8.TE­KI­JÄ­NOI­KEU­DET
Lä­het­tä­mäl­lä va­lo­ku­via kil­pai­luun tai arvontaan osal­lis­tu­ja an­taa jär­jes­tä­jäl­le oi­keu­den käyt­tää va­lo­ku­via omas­sa mark­ki­noin­nis­saan. Sään­nöt kos­ke­vat kaik­kia osal­lis­tu­jia. Kil­pai­lun osal­lis­tu­jat si­tou­tu­vat nou­dat­ta­maan näi­tä sään­tö­jä ja jär­jes­tä­jän pää­tök­siä. Jär­jes­tä­jä pi­dät­tää oi­keu­den muu­tok­siin. Kil­pai­lu­sään­tö­jen so­vel­ta­mi­seen ja tul­kin­taan liit­ty­vät mah­dol­li­set epä­sel­vyy­det rat­kai­see jär­jes­tä­jä.

Ota yhteyttä

9 + 10 =

Seuraa myös somessa

Mitä tietoa etsit?

Yhteystiedot

parveke@parveke.fi